مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

ICT Complex Entrance

درباره ما

توجه به عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی، توجه به گروه‌های کم‌تر برخوردار همچون زنان، کودکان و گروه‌هایی با ویژگی‌های خاص همچون توان یابان و سالمندان و مقابله با فقر ازجمله چالش‌های عصر ماست. در این شرایط جامعه می‌پسندد تا صاحبان کسب‌وکار، توجه به موضوعات فوق را در فعالیت‌های خود لحاظ کنند. ازاین‌رو به‌منظور هم‌افزایی بین عناصر اکوسیستم استارتاپی و استفاده حداکثری از توان‌بخش خصوصی در حوزه ICT، ایده ایجاد این سامانه برای شبکه‌سازی و پاسخگویی به نیازهای تمامی اعضای جامعه و تقویت اکوسیستم استارتاپی کشور شکل گرفت. هدف اصلی این سامانه استفاده از ظرفیت اکوسیستم استارتاپی و امکانات دولتی در راستای مسئولیت اجتماعی (CSR) و بهره گیری از ظرفیت ICT به‌عنوان یک ابزار کار آمد در راستای توانمندسازی افراد و گروه‌های مختلف در جامعه است.

گزارشی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری