مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

آموزش

آموزش یکی از پایه‌های کلیدی برای توسعه و بهبود اقتصادی_اجتماعی و رفاه جامعه است. در شرایط مناسب، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تأثیر شگرفی بر گسترش فرصت‌های یادگیری برای اقشار گسترده‌تر و متنوع‌تر، فارغ از محدودیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد. فناوری‌ها به‌واسطه ایجاد تحول در دستگاه‌های ارائه آموزش، بهبود کیفیت و دستاوردهای یادگیری، تسهیل ایجاد مهارت‌ها، امکان دسترسی پذیری به منابع آموزشی و امکانات آگاهی بخشی برای همه اقشار جامعه فراهم آورده و فرآیند تدریس و یادگیری را بهبود بخشیده است.
ارسال درخواست همکاری