مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان

پلتفرم مراقبت از راه دور بیماران مبتنی بر موبایل هلث که کمک می کنه در هر لحظه و بر مبنای الگوریتم های هوشمند شرایط بیمار بدانیم و سرویس مناسب ارائه کنیم Remote patient monitoring (RPM)

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری