مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

احمد اخوان
بهروز ارسطو
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (کانون نوآوری سادک)

تغییر رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت ریسک در کاهش خسارت موثر است. َخروجی و محصولات سادک برای تعیین حریم ساخت وساز، آشکار سازی تغییرات پوشش اراضی، تعیین نقاط آسیب پذیر برای عملیات ایمن سازی و... کاربرد دارد استارت آپ سادک به کمک مدیران بحران برای کاهش خسارات ناشی از سیل آمد سادک با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دور مناطق خطر پذیر سیل را مشخص کرد خدمات این استارت آپ نه در هنگام رخداد مخاطرات بلکه در شرایط نرمال هم یاریگر دولتمردان است در حالیکه شرایط بارشی عامل اصلی وقوع سیل معرفی می شود ولی خسارات ناشی از آن با عوارض موجود در سطح زمین و ویژگی های آن تشدید می شود سادک با این رویکرد مناطق خطر پذیر را مشخص می کند

مشارکت در پروژه‌ها

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

تجربیات کاری گذشته

ثبت پروژه جدید
1
لطفا فایل تصویر را انتخاب نمایید.
ارسال درخواست همکاری