مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد پنجم
آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد پنجم
مشهد, خراسان رضوي | تا
100 ٪

شناسایی سطح مطالعاتی کودکان دو مدرسه ابتدایی

نیازمندی های پروژه
 منتورینگ

شاخص‌های عملکردی پروژه
هنوز هیچ شاخصی افزوده نشده است
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط
ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری