مسئولیت اجتماعی
اکوسیستم استارت آپی

مدیریت دانش ملی سلامت، متمرکز بر مهار سریع گسترش ویروس کرونا
مدیریت دانش ملی سلامت، متمرکز بر مهار سریع گسترش ویروس کرونا
ملی, ملی | تا
0 ٪

بیماریهای اپیدمی (همچون کرونا) یکی از مهمترین چالشهای دنیای جدید است که هیچ کشوری از آن مصونیت نخواهد داشت. این بحران که به طور مکرر کشورها، اقتصاد و منابع آنها را درگیرخواهد کرد، نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم برای پیشگیری، کنترل سریع گسترش، بهره وری فرآیندها و اثربخشی سریع تصمیم هاست. برای رسیدن به این توانمندی، یکی از زیرساخت‌های اساسی برای مبارزه با شیوع این بیماریها و در حال حاضر ویروس کرونا مدیریت دانش ملی پروژه مبارزه با کرونا است. این پروژه مدیریت دانش مبتنی بر شبکه اجتماعی است

نیازمندی های پروژه
 برگزاری کمپین / لندینگ

ایجاد مشارکت برای تولید محتوا و ثبت در سامانه ملی مدیریت دانش مقابله با بیماری های اپیدمیک

 تولید محتوای متنی

ثبت تجربیات و درس های آموخته شده

 تولید محتوای تصویری

تولید محتوای ویدیویی از رویدادها و تجربیات

 تولید محتوای صوتی

مصاحبه، شرح تجربیات و رویدادها

شاخص‌های عملکردی پروژه
+50
تعداد کاربر اولیه
+300
رشد اولیه
+1000
بلوغ
همکاران ما در انجام پروژه
پروژه‌های مرتبط

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد.

ارسال درخواست همکاری
ارسال درخواست همکاری